ഓം നമഃ ശിവായ

Channath Sree Dakshinamoorthy Temple

channath_dakshinamoorthy_temple-malappuram-images.jpg

About Channath Sree Dakshinamoorthy Temple

ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്നത് പരമമായ പ്രപഞ്ച ഗുരു (ആദി ഗുരു) ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരമശിവന്റെ ചിത്രീകരണമാണ്, കൂടാതെ ജ്ഞാനം (അറിവ്) കൊണ്ട് ഒരാളെ പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായി ഭഗവാന്റെ ഒരു മുഖമാണ്. ശിവന്റെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപം യോഗയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും പോലും പരമോന്നത അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായി അവതരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സമ്പന്നമായ വിജ്ഞാന നിധികൾ പ്രാപ്യമാകുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠ

(Deity)

ദക്ഷിണാമൂർത്തി - ശിവലിംഗം

Dakshinamoorthy - Shivalingam

Channath_Dakshinamoorthy-Loed_shiva_temple.png

മന്ത്രം

Mantra

ഓം നമഃ ശിവായ

Om nama shivaya

Website സമർപ്പണം

Sreelal P Powered By INLAAN DiGiTAL

വഴിപാടുകൾ

വഴിപാട്തുക (Price)
പുഷ്പാഞ്ജലി10
ധാര5
ശ്രീരുദ്രം ധാര50
നെയ് വിളക്ക്20
പിൻ വിളക്ക്10
മുൻ വിളക്ക്10
എണ്ണ വിളക്ക്10
വിളക്ക് മാല10
ഗണപതി ഹോമം50
ഗണപതി ഹോമം (തേങ്ങ പുറമെ )40
ഭാഗ്യ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
കാര്യസാധ്യ പുഷ്പാഞ്ജലി20
സ്വയംവര മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി20
വിവാഹസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
ഐക്യമത്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി20
ആയുർസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
വില്യപത്രസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
രുദ്രസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി20
ശിവഅഷ്ടോത്തര നാമ പുഷ്പാഞ്ജലി20
ശിവ സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി30
കറുക ഹോമം50
മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം251
തിലഹോമം51
ത്രികാല പൂജ250
നക്ഷത്ര പൂജ100
ജന്മ നക്ഷത്ര പൂജ351
നിത്യ പൂജ600
ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ പൂജ1850
ആയില്യ പൂജ150
പ്രദോഷ പൂജ100
ഉമാ മഹേശ്വര പൂജ151
വാഹന പൂജ100
പാൽപ്പായസം60
കഠിനപായസം100
നെയ്യ് പായസം60
മലർനിവേദ്യം10
വെള്ളനിവേദ്യം20
കദളിപ്പഴ നിവേദ്യം (കദളിപ്പഴം പുറമെ)10
വഴിപാട് ചാർത്തൽ10
ത്രിമധുരം20
ശംഖാഭിഷേകം5
നിറമാല1750
ഭഗവതിസേവ150
ചോറൂൺ100
മുട്ട്5
ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് പൂജ151
കൂവളമാല30
കെട്ടുനിറ20
മാലയിടൽ10
കെടാവിളക്ക്51
എണ്ണ 1 ലിറ്റർ250
എണ്ണ 500 ml130
എണ്ണ 200 ml60
എണ്ണ 100 ml30
ചുറ്റ് വിളക്ക്1000
പുസ്തക പൂജ30
വിദ്യാമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി20
എഴുത്തിനിരുത്ത്50
സരസ്വതി പൂജ100
ഇളനീർ ധാര10
സാരസ്വത പുഷ്പാഞ്ജലി15
additional നിത്യപൂജ600
പാനകം50
വിവാഹം500
ഒറ്റ അപ്പം40
ഭസ്മധാര150
അഘോരമന്ത്രം20
അഘോരഹോമം250
ചന്ദനം ചാർത്തൽ200
കറുകമാല40
കൂട്ടു ഗണപതിഹോമം100

Get in touch

location

Channath Sree Dakshinamoorthy Temple, Munduparamba, Malappuram, Kerala 676519

contact us

Phone : 8078181117

email

channathdakshinamoorthytemple@gmail.com

Gallery

google map